Föreningsdokument

Handlingar inför och efter föreningen Litteraturens hus årsmöte våren 2023:

Handlingar inför föreningen Litteraturens hus årsmöte våren 2022:

Årsmötet 2020 är uppskjutet på grund av Corona.
Här nedanför finns handlingarna:

Verksamhetsberättelse för föreningen
Litteraturens hus Dalarna år 2019

Styrelsens arbete

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:

Lena Kallenberg ordförande, Gunnar Blommé sekreterare,(suppleant) Björn Grünewald kassör, Ganime Stålenhag, Boel Werner, Bo G Jansson, Anders Engdahl (suppleant).

Under verksamhetsåret har Bo G Jansson lämnat styrelsen. Styrelsen har adjungerat Torbjörn Lundgren i arbetet. Styrelsen informerar kontinuerligt  i likhet med tidigare också Birgitta Winlöf Länsbiblioteket i Falun om verksamheten.

Styrelsen har under året hållit fem protokollförda möten.

Styrelsen har under året arbetat med att skapa en återkommande scen för uppläsningar på Elverket i Falun. Styrelsen har i den avsikten tagit kontakt med studieförbundet NBV. Styrelsen har också kontaktat William Woxlin ordförande i Dalarnas Författarförbund samt Matilda Blomqvist för att skapa en arbetsgrupp kring projektet. Projektet har döpts till ”Ordfika” och riktar sig till ungdomar i första hand. Ansvarig från styrelsen har varit Boel Werner.

Styrelsen har startat ett arbete med att ta fram en folder och en affisch i syfte att sprida kännedom om föreningen och öka medlemsantalet. Ansvarig Torbjörn Lundgren.

Föreningen driver ett påverkansarbete för att Dalarna ska ta emot fristadsförfattare i samarbete med Falu kommun. Regionen har sedan 2016 ingen fristadsförfattare trots att kulturplanen för regionen uppmanar till detta. Ansvarig från styrelsen är Gunnar Blommé.

Styrelsen arrangerade under förra verksamhetsåret ett nationellt erfarenhetsutbyte med liknande föreningar och litteraturcentra knutna till regionerna. (se verksamhetsberättelsen för 2018) Vi uppmanade till en kontinuitet. Vilket lett till  att Göteborgs Litteraturhus och Litteraturdagarna i Dalsland bjuder in till ett motsvarande evenemang under våren 2020.

Styrelsen har fört regelbundna samtal om litteraturens frågor med Länsbiblioteket ansvarig för kontakten har varit Torbjörn Lundgren.

Föreningen har också redogjort för sin verksamhet på en träff med regionens Folkrörelseråd. Närvarade gjorde Björn Grünewald.

Styrelsen konstaterar att påverkansarbetet med Regional kultur och bildningsplan 2019-22 har resulterat i att skrivningen om litteratur som konstform har lyfts fram i planen. Styrelsen konstaterar att önskemål om en litterär konsulent inte har tillgodosetts, inte heller har önskemålet om pengar att söka för litterära utövare i Dalarna vunnit gehör i planen men är dock uppe för diskussion.

En offentlig föreläsning har hållits  den 27/4 i samband med föreningens årsmöte då Olov Hyllienmark talde kring översättandets villkor.

Söderbärke den 18/2 2020

Lena Kallenberg, Gunnar Blommé, Björn Grünewald, Ganime Stålenhag, Boel Werner, Anders Engdahl.