Stadgar

Stadgar för den ideella föreningen Litteraturens Hus i Dalarna

Verksamhetens mål

§ 1. Målsättningen för föreningen är att i enlighet med programförklaringen driva ett litteraturens hus i Dalarna.

Medlemskap

§ 2. Medlemskap är öppet för föreningar eller andra juridiska personer med litterär verksamhet i Dalarna samt för enskilda personer. Ansökan om medlemskap ställs till föreningens styrelse och beviljas av denna. En årlig medlemsavgift fastställs av föreningens styrelse. Ett medlemskap innebär en röst. Se P. 7

Styrelse

§ 3. En styrelse utses av årsmötet som även väljer en ordförande och en kassör växelvis. Styrelsen ska bestå av 5 ledamöter, varav en sekreterare samt en kassör.  Styrelsen väljs växelvis på 2 år av medlemsmötet.  2 suppleanter ska väljas på 1 år av medlemsmötet. Verksamhetsledare adjungeras till styrelsen. Styrelsen ansvarar inför årsmötet för att verksamheten bedrivs i enlighet med programförklaringen. Ordförande samt kassör tecknar föreningens firma två i förening. En majoritet av styrelseledamöterna bör vara verksamma inom det litterära fältet. Styrelsen ska utse ett programråd på minst 3 personer.

Revision

§ 4. En oberoende revisor, utsedd av årsmötet, granskar räkenskaperna i god tid före årsmötet.

Valberedning

§ 5. En valberedning om 3 personer utses av årsmötet. Valberedningen utses för ett år i taget. Årsmötet utser en sammankallande i valberedningen.

Årsmöte

§ 6. Årsmötet hålls en gång om året innan maj månads utgång. Extra årsmöte beslutas av styrelsen eller om så begärs av minst 1/3 av medlemmarna. Kallelse till ordinarie årsmöte skall utgå senast 4 veckor innan årsmötet. Kallelse till extra årsmöte skall utgå senast 2 veckor innan årsmötet.

Medlemsavgift

§ 7. Årsmötet beslutar om medlemsavgiften.

Förändring av stadgarna

§ 8. Stadgarna kan förändras genom beslut av årsmötet med minst 2/3 dels majoritet.

§ 9. Upplösning av föreningen

  Upplösning av föreningen beslutas av årsmötet med minst 2/3 majoritet. Vid föreningens upplösning används tillgångarna i enlighet med årsmötets beslut.