Stadgar

Stadgar för den ideella föreningen Litteraturens Hus i Dalarna

Verksamhetens mål

§ 1. Målsättningen för föreningen är att i enlighet med programförklaringen driva ett litteraturens hus i Dalarna.

Medlemskap

§ 2. Medlemskap är öppet för föreningar eller andra juridiska personer med litterär verksamhet i Dalarna samt för enskilda personer. Ansökan om medlemskap ställs till föreningens styrelse och beviljas av denna. En årlig medlemsavgift fastställs av föreningens styrelse. Ett medlemskap innebär en röst. Se P. 7

Styrelse

§ 3. En styrelse utses av årsmötet som även väljer en ordförande och en kassör växelvis. Styrelsen ska bestå av minst fem ledamöter, varav en sekreterare och en kassör. Styrelsen väljs växelvis på två år av medlemsmötet. Styrelsen ansvarar inför årsmötet för att verksamheten bedrivs i enlighet med programförklaringen. Ordförande samt kassör tecknar föreningens firma två i förening.

Revision

§ 4. En oberoende revisor, utsedd av årsmötet, granskar räkenskaperna i god tid före årsmötet.

Valberedning

§ 5. En valberedning om 3 personer utses av årsmötet. Valberedningen utses för ett år i taget. Årsmötet utser en sammankallande i valberedningen.

Årsmöte

§ 6. Årsmötet hålls en gång om året innan maj månads utgång. Extra årsmöte beslutas av styrelsen eller om så begärs av minst 1/3 av medlemmarna. Kallelse till ordinarie årsmöte skall utgå senast 4 veckor innan årsmötet. Kallelse till extra årsmöte skall utgå senast 2 veckor innan årsmötet.

Medlemsavgift

§ 7. Årsmötet beslutar om medlemsavgiften.

Förändring av stadgarna

§ 8. Stadgarna kan förändras genom beslut av årsmötet med minst 2/3 dels majoritet.

§ 9. Upplösning av föreningen

  Upplösning av föreningen beslutas av årsmötet med minst 2/3 majoritet. Vid föreningens upplösning används tillgångarna i enlighet med årsmötets beslut.