Litteraturens ställning i Dalarna

Den ideella föreningen Litteraturens hus i Dalarna är suverän och bestämmer själv om sin verksamhet. Det är medlemmarnas intresse för  litteraturen som styr verksamheten. Samtidigt är det viktigt att förutsättningarna för litteraturen är goda i länet. Vi är därför glada att dialogen och samarbetet med Landstinget och Länsbiblioteket är livaktigt. I den senaste Kultur- och bildningsplanen har litteraturen fått en mer framträdande plats än tidigare men behöver stärkas och utvecklas ytterligare.

Här  publicerar vi i tur och ordning:

  • ett stycke ur landstingets kultur och bildningsplan
  • ett stycke ur KLYS remissvar (KLYS = Konstnärliga och Litterära Yrkesutövares Samarbetsnämnd)
  • ett filmat samtal om författarnas yrkesvillkor.
  • en länk till Kulturrådets beskrivning av kultursamverkansmodellen.

Ur Landstingets Kultur- och bildningsplan

Konstformen litteratur är en konstart som saknar en institution och regional strategi i länet. Biblioteken förmedlar givetvis litteratur men har ett bredare uppdrag och arbetar inte renodlat med litteraturen som konstform. Att fokusera på kulturskaparnas villkor är ett viktigt perspektiv. Ett annat är litteraturens värde i sig och det skrivna ordets starka koppling till bildning och demokrati. Ett tredje är frågan om mångfald och bredd i litteraturen.

Aktörer på litteraturområdet i Dalarna
Det finns m
ånga olika aktörer  på litteraturområdet. På den producerande sidan har vi författare, översättare, illustratörer, bokförlag, tryckerier och institutioner med bokutgivning. Sveriges Författarförbund är huvudorganisation för professionella författare och översättare i landet. SFF förhandlar med staten om biblioteksersättningen och fungerar som remissinstans,  SFF har ett fyrtiotal medlemmar och ett regionombud i Dalarna. Dalarnas författarförbund är en ideell förening som vänder sig till skrivande människor  i Dalarna. På den distribuerande sidan finns bland annat bokhandlar och  antikvariat. På den främjande och förmedlande sidan finns ett flertal litterära sällskap, kulturredaktioner, högskola, bibliotek, folkbildning, bokhandel, bokcaféer och antikvariat m fl.

Lyfta fram Dalarnas författarskap
Länsbibliotek Dalarna arbetar idag med litteraturen framförallt ur ett regionalt perspektiv och har i uppdrag att sprida kunskap om dalaförfattare och de miljöer som lyfter fram deras liv och verk. Länsbiblioteket driver webbplatsen Dalalitteraturen.se. Webbplatsen har också kanaler i sociala medier under samma namn. Här samlas författare med dalaanknytning och presenteras litterära platser runt om i Dalarna. Sedan 2005 medverkar Länsbiblioteket med en monter på Bok & Biblioteksmässan i Göteborg då författarskap från Dalarna lyfts fram och presenteras.

Fristadsförfattare
Efter beslut i landstingsfullmäktige om medlemskap i Icorn har Dalarna blivit en fristad för konstnärlig yttrandefrihet. Under åren 2014-16 är Dalarna fristad för en bildjournalist.

Utmaningar
Litteraturområdet saknar en kartläggning och strategisk plan i Dalarna. Med det nya uppdraget att strategiskt stödja litteraturen som konstform, är det första steget att ställa en mängd frågor: Vad behöver utvecklas för att Dalarna ska vara en gynnsam plats att bedriva, motta och möta konstnärlig verksamhet inom det litterära området?

Prioriteringar 2016-2018

  • Landstinget Dalarna ska skapa en regional strategi för litteraturområdet.
  • Landstinget Dalarna ska sprida och främja idén med fristadsförfattare till dalakommunerna.
  • Länsbibliotek Dalarna genomför förnyelse av webbplatsen Dalalitteraturen.se i samarbete med författare, kommunbibliotek och Högskolan Dalarna. I samband med detta kartläggs och synliggörs exilförfattarskap i Dalarna.
  • Länsbibliotek Dalarna gör i samarbete med bland andra Ludvika kommun en inventering av idéer om och förutsättningar för ett litteraturens hus i Dalarna.

(Visa vägen – Dalarnas kultur och bildningsplan 2016-2018)

KLYS synpunkter på Dalarnas regionala kultur- och bildningsplan 2016-2018

Litteratur
”Det är värdefullt att litteraturen har fått en egen rubrik och ett eget avsnitt i kulturplanen. KLYS anser dock att det mest logiska är att litteraturen som konstform kommer före bibliotek och läsfrämjande i planen. Ett övergripande problem på litteraturområdet är att det saknas institutioner och regional strategi i länet. KLYS efterlyser därför satsningar på området, t ex ett Litteraturens hus. Vi vill här hänvisa till de synpunkter som fördes fram av Författarförbundets regionombud vid dialogmöte den 8 april och som KLYS stödjer.

När det gäller de remissinstanser som bjudits in att kommentera kulturplanen finns bl a Dalarnas författarförbund. Här bör noteras att detta inte är ett yrkesförbund eller någon regional avdelning inom KLYS medlemsorganisation Sveriges författarförbund.

Sveriges Författarförbund organiserar professionella författare och översättare i hela riket. De har ett fyrtiotal medlemmar och ett särskilt regionombud i Dalarna. Dalarnas författarförbund är en ideell förening som främst organiserar amatörer verksamma i Dalarna. De vill främja intresset för det skrivna ordet och för berättandet och  publicerar tidskriften Dalapennan samt antologier med bidrag från medlemmarna. På den distribuerande sidan finns bland annat bokhandel och bibliotek. På den främjande och förmedlande sidan finns litterära sällskap, kulturredaktioner, högskola, bibliotek, folkbildning, bokhandel, bokcaféer och antikvariat m fl.”

(KLYS hela remissvar)

Den 9 februari 2016 samtalade Sveriges författarförbunds ordförande  Gunnar Ardelius med Sveriges kulturminister Alice Bah Kuhnke om upphovsmännens situation i dagens kulturklimat.

Se filmen och ursäkta det dåliga ljudet.

Hela konferensen finns här

Kulturrådets om kultursamverkansmodellen